Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Uganda : Νew orthodox monastery on Lake Victoria - Nouveau monastère orthodoxe sur le lac Victoria - Utawa orthodox mpya katika Ziwa Victoria
Automatic translation by google. There may be translation errors.  Original text here.

Continuing an extended missionary tour in Metropolis and all Kampala Uganda 7th Noemvriou2015 Orthodox Pope and Patriarch of Alexandria and All Africa Theodoros II visited the Lake Victoria region and around it Parishes and Schools.
His Beatitude during his visit to the Parish of St. Basil KIKWANYA, among others His words, he made special mention of the name of Sev. Mitropolitou Prokopiou of Philippi, who contributed greatly to the construction of the Church and who therefore often He has visited the region with Missionary from the Metropolis.
Thereafter, the Patriarch went to BUTEMBE area where the eponomati Elementary School of the late father Obadiah, first priest of Uganda and grandfather of the current Metropolitan Kampala mr Iona.
Also on the same day they visit the Parish of the Nativity of the Virgin BUGOLO, which was formerly church – straw hut and now has erected beauteous church.
The Mak. Patriarchis then the laborious course in Lake Victoria and here in BUSANA, celebrated the blessing and the foundation under erection Androas Monastery of St Paraskevi, and in his speech before the filing of the foundation stone, thanked the Abbot the Monastery of the same name along Megara, Archimandrite Chrysostom, who strongly supports the effort erection of the new monastery and has hosted several years the first monk that, fr. Prodromo, the period of this study in Greece. 


Icon from here

Finally, Patriarch he has completed gathering all the clergy of the Metropolis in Kampala Metropolitan church of St Nicholas gave to them the necessary guidelines admonitions and thanked them for their sacrificial ministry in the Vineyard of the Lord.

See also
St. Mary of Egypt Convent: The first women's Orthodox monastery in Uganda
Orthodox Monasticism
Theosis (deification): The True Purpose of Human Life


Ouganda - nouveau monastère orthodoxe sur le lac Victoria


 

La traduction automatique par Google. Il peut y avoir des erreurs de traduction. Texte original ici.
 

Poursuivant une tournée missionnaire étendue dans Metropolis et tous Kampala Ouganda 7e Noemvriou2015 orthodoxe Pape et Patriarche d’Alexandrie et de toute l’Afrique Théodore II a visité la région du lac Victoria et autour d’elle paroisses et les écoles.
Sa Béatitude lors de sa visite à la paroisse de Saint-Basile KIKWANYA, entre autres ses mots, il fait une mention spéciale du nom de Sev.Mitropolitou k.Prokopiou Philippes, qui a grandement contribué à la construction de l’Eglise et qui donc souvent Il a visité la région avec Missionnaire du Metropolis de.
Par la suite, le patriarche est allé à la zone BUTEMBE où l’école élémentaire eponomati de la fin du Abdias, premier prêtre de l’Ouganda et grand-père de l’actuel Metropolitan Kampala k.Iona père.
Toujours sur le même jour, ils visitent la paroisse de la Nativité de la Vierge BUGOLO, qui était autrefois l’église – paillote et maintenant a érigé l’église beau.
Les Mak.Patriarchis puis le cours laborieux dans le lac Victoria et ici en BUSANA, ont célébré la bénédiction et la fondation de l’érection Monastère Androas d’Agia Paraskevi, dans son discours avant le dépôt de la première pierre, a remercié l’abbé le monastère du même nom le long de Mégare, l’archimandrite. Chrysostome, qui soutient fermement l’érection de l’effort du nouveau monastère et a accueilli plusieurs années le premier moine qui, p.Prodromo, la période de cette étude en Grèce.
Enfin, le patriarche, il a terminé la collecte de tous les membres du clergé de la métropole à l’église Kampala métropolitaine de St Nicolas leur a donné les directives nécessaires admonestations et les a remerciés pour leur ministère sacrificiel dans la vigne du Seigneur.Uganda - utawa orthodox mpya katika Ziwa Victoria

 


 

Moja kwa moja tafsiri na google. Kunaweza kuwa na makosa katika tafsiri. Nakala asilia hapa.

Kuendelea kupanuliwa ziara kimisionari katika Metropolis na wote Kampala Uganda 7 Noemvriou2015 Orthodox Papa na dume wa Alexandria na All Africa Theodoros II alitembelea mkoa Ziwa Victoria na kuzunguka Parokia na Shule.
Heri yake wakati wa ziara yake ya Parokia ya Mtakatifu Basil KIKWANYA, miongoni mwa wengine maneno yake, alifanya kutaja maalum ya jina ya Sev. Mitropolitou k. Prokopiou Filipi, ambao imechangia sana ujenzi wa Kanisa na ambao kwa hiyo mara nyingi Yeye ina alitembelea mkoa na Missionary kutoka Metropolis ya.
Baada ya hapo, dume alikwenda BUTEMBE eneo ambalo eponomati Shule ya Msingi ya marehemu baba Obadia, kuhani wa kwanza wa Uganda na babu wa sasa Metropolitan Kampala k.Iona.
Pia siku hiyo hiyo wao kutembelea Parokia ya Nativity wa Bikira BUGOLO, ambayo ilikuwa zamani kanisa – majani kibanda na sasa imejenga kanisa tukufu.
Mak. Patriarchis kisha bila shaka yoyote ya utumishi katika Ziwa Victoria na hapa katika BUSANA, sherehe baraka na msingi chini Erection Androas Monasteri ya Agia Paraskevi, na katika hotuba yake kabla ya kufungua jalada la jiwe la msingi, alimshukuru Abbot Monasteri ya jina moja pamoja Megara, Archimandrite. Chrysostom, ambaye inasaidia sana juhudi Erection ya utawa mpya na ina mwenyeji miaka kadhaa Mtawa kwanza kwamba, p.Prodromo, kipindi cha utafiti huu katika Ugiriki.
Hatimaye, dume ana kukamilika kukusanya viongozi wa dini zote za Metropolis mjini Kampala mji mkuu wa kanisa la St Nicholas akawapa muhimu miongozo maonyo na alimshukuru yao kwa wizara zao za sadaka katika Vineyard la Bwana. 


Ona pia

Umonaki katika Kanisa la Orthodox 

Habari Kutokanyumba la Watawa Mukanisa la Orthodoksi Mtakatifu Nektario Mudji wa Kolwezi Inchi la Kongo Baada Zaire
Historia ya Kanisa la Orthodox : Ukristo barani Afrika
KUTAFUTA IMANI LAKUNYOLOKA – AMA KI ORTHODOKSI
 
Kanisa la Orthodox Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου