Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018

Ancient Orthodox Holy Martyrs from Tunisia in February 21


 Map from here

Orthodox Christian site from England

Saint Alexander of Adrumetum Feb 21
+ c 434. Martyred with others in North Africa.


Saints Verulus, Secundinus, Siricius, Felix, Servulus, Saturninus, Fortunatus and Companions Feb 21
+ c 434? Martyrs in North Africa, probably under the Vandals. Hadrumetum is given as the place of their martyrdom and their number as twenty-six.

Hadrume(n)tum [or Adrumetum] (sometimes called Adrametum or Adrametus) was a Phoenician colony that pre-dated Carthage and stood on the site of modern-day Sousse, Tunisia. Greek writers referred to Hadrumentum by the names Ἀδρούμητος, Ἀδρύμης and Ἀδραμητός (Wikipedia).
Great Synaxaristes: (in Greek) Οἱ Ἅγιοι Βερούλιος, Σεκουνδίνος, Σιρίκιος, Φελίσιος, Σέρβουλος, Σατουρνίνος, Φουρτουνάτος καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς. 21 Φεβρουαρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.

See also

 
How “White” is the Orthodox Church? 
African Saints
The Orthodox Church in Morocco
Tuareg people & Orthodox Christianity - Orthodox Church
The Calendar of Carthage, an ancient Orthodox Christian document from Tunisia
OBSERVING THE FEAST DAYS OF THE AFRICAN SAINTS


Some Orthodox Saints in February 21 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου