Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017

Injili ya Jumapili ya Watakatifu wote


Matayo 10:32-33
 
32 Kila mtu atakayenikiri mbele ya watu, mimi pia nitamkiri mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. 33 Lakini ye yote atakayenikana mbele ya watu, mimi pia nitamkana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni.”

 
Matayo 10:37-38 


37 Ye yote anayempenda baba yake au mama yake kuliko anavyonipenda mimi, hastahili kuwa wangu. Na ye yote ampendaye mwanae au binti yake kuliko anavyoni penda mimi, hastahili kuwa wangu. 38 Na ye yote asiyechukua msalaba wake na kunifuata, hastahili kuwa wangu.

Matayo 19:27-30

27 Ndipo Petro aka mwambia, “Na sisi tulioacha kila kitu tukakufuata tutapata nini?”
28 Yesu akawajibu, “Ninawahakikishia kwamba, katika dunia mpya, wakati mimi Mwana wa Adamu nitakapoketi kwenye kiti changu cha utukufu cha enzi, ninyi mlionifuata pia mtaketi katika viti vya enzi kumi na viwili, mkiyahukumu yale makabila kumi na mawili ya Israeli. 29 Na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu zake au dada zake au baba au mama au watoto wake au mashamba kwa ajili ya jina langu, atapokea mara mia zaidi ya hayo, na atarithi uzima wa milele. 30 Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza.”

 

Ona pia

Katika mwanga wa Mungu 
Vijito Vya Maji Yaletayo Uzima - "Mtu ye yote mwenye kiu na aje kwangu anywe" 
Utatu Mtakatifu, Mungu ambaye anapenda ubinadamu  Yesu Kristo - Mungu akawa mtu na mtu inakuwa kama mungu  Bikira Maria, Mama wa Mungu Takatifu wimbo kwa ajili ya wafu - christian halisi
 
African Pentecost 2017
Kanisa la Orthodox
Wakristo Orthodox ya Afrika

Kanisa la Orthodox nchini Kenya: Liturujia takatifu, watoto na zaburi - Orthodox Church in Kenya: the holy liturgy, children and psalms
Kristo amefufuka kutoka Kanisa la Orthodox la Uganda / UKrestu yena kunje / Kristu uvukile yobuOthodoki of Uganda / Christ is Risen from Uganda!
 
"We are called to holiness!" ― Two orthodox voices from Africa about the Sunday of All Saints (Sunday after Pentecost) 
"That is the purpose of the Church, to make people holy" : Sunday of All Saints 
OBSERVING THE FEAST DAYS OF THE AFRICAN SAINTS (& The perennial honoring of saints by the Church)

Tags: African Saints, Saints, Saints (another), Watakatifu, Santé, Santos, التأله
Deification

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου